Δελτίο Εκκλησιαστικών Ανακοινώσεων: Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Στο εγκύκλιο σημείωμα του επί τω Αγίω Πάσχα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ –μεταξύ άλλων-αναφέρει τα εξής:

Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά τόν πιστό ἀλλά καί τόν ἄπιστο ἄνθρωπο τό μεθόριο συμβεβηκός μεταξύ τῶν ἀρχαίων (π.Χ.) καί τῶν νέων ἡμερῶν (μ.Χ.).

Ἕνα βασικό δῶρο πού μᾶς χάρισε ὁ Ἀναστάς Κύριος ἐπισημαίνει ὁ ὕμνος τῆς πασχαλινῆς περιόδου: «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἐπιστάς ὁ Ἰησοῦ τοῖς μαθηταῖς, ἀφοβίαν καί εἰρήνην ἐδίδου». Μέ τή δύναμη πού προσφέρει ἡ ἀφοβία αὐτή, οἱ μαθητές, πτοημένοι προηγουμένως ἀπό τόν «φόβον τῶν Ἰουδαίων», ἀναδείχθηκαν ἀτρόμητοι Ἀπόστολοι «εἰς πάντα τά ἔθνη», μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ὁ φόβος εἶναι ἕνας ἐπικίνδυνος σύμβουλος τοῦ ἀνθρώπου. Διεισδύει μέ ποικίλους τρόπους στή σκέψη καί στή βούληση, μειώνοντας τήν ἀνθεκτικότητα καί τή δημιουργικότητά μας. Φόβο προκαλοῦν στόν ἄνθρωπο διάφορες αἰτίες : πολεμικές συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, ἐπιδημίες ἀσθενιῶν, ὅπως ἡ πρόσφατη πανδημία τοῦ Covid-19, πού ἔχει συγκλονίσει τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Φόβο σέ προσωπικό ἐπίπεδο δημιουργοῦν οἱ ἐχθρότητες, οἱ ἀδικίες, οἱ ποικίλες ἀτομικές συγκρούσεις· ἀλλά συχνά καί οἱ ἀδυναμίες μας. Ὁ ἀνθρώπινος φόβος κορυφώνεται κυρίως μπροστά στό θάνατο.

«Μή φοβεῖσθε·» (Ματθ. 28:10) παρότρυνε τίς μυροφόρες γυναῖκες ὁ Ἀναστημένος Χριστός· τόν χαιρετισμό «εἰρήνη ὑμῖν» ἀπηύθυνε στούς μαθητές Του, προσθέτοντας : «Λάβετε πνεῦμα Ἅγιον» (Ἰω. 20:22). Ἡ Ζωή σας θά στηρίζεται στή συνεχῆ δύναμη καί ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν ὕπαρξη Σας. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐνδυναμώνει ἔκτοτε ὅλους τούς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, συνδέοντας τήν ἀφοβία μέ τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη. Καί ἀκόμη ὁ Κύριος τούς διαβεβαίωσε ὅτι θά εἶναι μαζί τους ὅλες τίς ἡμέρες «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28:20).

Ἡ χριστιανική ἀφοβία συνδέεται ὀργανικά μέ τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἀρχή σοφίας» (Παρ. 9:10) καί σημαίνει δέος, εὐλάβεια, ἐπίγνωση τῆς παρουσίας Του. Ὁ ἔνθεος αὐτός φόβος ἀποτελεῖ τήν ζωτική πηγή καί δύναμη τῆς ἀφοβίας. Ὅποιος φοβάται  τόν Θεό, δέν φοβᾶται κανέναν καί τίποτε. Ἡ ἀφοβία στήν ὁποία ἀναφερόμαστε δέν σχετίζεται μέ μιά ἀκαθόριστη  αἰσιοδοξία. Στηρίζεται στήν πίστη  στόν Θεό καί στήν ἔμπρακτη ἀγάπη.

Ἡ συναίσθηση τῆς συνεχοῦς παρουσίας τοῦ Θεοῦ χαρίζει στήν καθημερινή μας πορεία εἰρηνική ἀφοβία. «Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. 22:3) βεβαιώνει ὁ ψαλμωδός. Καί ἕνας ποιητής τῆς γενιᾶς μας συμπληρώνει : «Ὅταν εἶσαι στό πλευρό μου ἀπό τή δόξα σου μεθῶ· οὔτε καί τόν ἐαυτό μου δέν ἔχω πιά νά φοβηθῶ».

Αύτό τόν καιρό ἡ σκέψη μας καί ἡ συμπεριφορά μας ἔχουν αἰχμαλωτιστεῖ ἀπό τόν κορωνοϊό. Δέν πρέπει,  ὅμως, νά ἀφήσουμε τόν ἀθέατο αὐτόν ἐχθρό νά μᾶς λυγίσει. Ἀντιθέτως, ἄς ἐνισχύουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, μέ λόγο καί πράξεις ἁπλές, μέ σιωπή στοργῆς, μέ πρόσχαρη διάθεση. Ὅμως, νά μήν περιοριθοῦμε στήν τόνωση τῆς δικῆς μας οἰκογένειας. Ἄς ἐπεκτείνουμε εὐρύτερα τό ἐνδιαφέρον μας καί στούς φίλους, τούς ἐγγεῖς καί τούς μακράν. Ἐπείγει νά συμμετάσχουμε σέ ἕναν ἀγώνα ἐλευθερίας ἀπό τό φοβικό σύνδρομο, πού ἀνεξέλεγκτα ἐπεκτείνεται γύρω μας. Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός! Κάτι καλό θά βγεῖ καί ἀπό αὐτή τή δοκιμασία. Αὐτός ὁ πρωτόγνωρος πόλεμος θά κερδηθῇ μέ γενική, πανανθρώπινη ἐπιστράτευση ἀλληλεγγύης.

Ἡ ἐν Χριστῷ ἀφοβία κορυφώνεται πρό τοῦ θανάτου. Διαπνέεται ἀπό τήν πεποίθηση ὅτι «ἐάν τε οὖν ζῶμεν·  ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ. 14:8). «Μηδείς φοβείσθω τόν θάνατον», προτρέπει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος». Ὅλος ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα ἀναπτύσσει καί ἐνισχύει αὐτή τή βασική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ βεβαιότητα γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου προσφέρει μιά διαφορετική προοπτική στήν καθημερινή ζωή : «Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τούς ἀδελφούς» (ἐμεῖς γνωρίζουμε πῶς ἀπό τό θάνατο ἔχουμε περάσει στή ζωή· κι αὐτό τό γνωρίζουμε, ἐπειδή ἀγαπᾶμε τούς ἀδελφούς) (Α΄ Ἰω. 3:14). Αὐτή εἶναι ἡ ἐμπειρία ἀναρίθμητων ἀνθρώπων, πού διαμέσου τῶν αἰώνων βιώνουν τήν ἐν Χριστῷ πίστη καί ἀγάπη : «Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον» (Α΄ Ἰω. 4:18).

………………………………………………………………………………………

Την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς την Κυριακή 09/05 το πρωί.

…………………………………………………………………………………………

Συνεχίζονται οι εγγραφές για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2021 – 2022 στα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Η τοπική μας Εκκλησία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση μέσω των Εκπαιδευτηρίων της στα οποία λειτουργούν όλες οι βαθμίδες: Βρεφονηπιακός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός, Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Τα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στοχεύουν αφενός στο να προσφέρουν γνώσεις και τρόπους μάθησης, αφετέρου να εμφυσήσουν στους μαθητές την ελληνορθόδοξη παιδεία που στοχεύει στην ολόπλευρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιέργειά τους.

Οι πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας διαθέτουν σύγχρονα μέσα με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας αλλά και εργαστήρια.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο

στο 210 46 10 915.

………………………………………………………………………………………….

Η εορτή της Παναγίας Βηματάρισσας θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Το Σάββατο 08/05 στις 19:00  θα ψαλεί  ο Μ. Εσπερινός , στις 21:30 θα τελεσθεί Παράκληση και στις 22:00 θα αρχίσει η τέλεση ιεράς αγρυπνίας.

Την Κυριακή 09/05 το πρωί θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία.

………………………………………………………………………………………….

Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου που βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Δραπετσώνας ως ακολούθως:

Το Σάββατο 08/05 στις 19:00 θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ Σεραφείμ. Την Κυριακή 09/05 το πρωί θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία. Στις 18:00 θα ψαλεί η Παράκληση του Αγίου.

…………………………………………………………………………………………

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς θα τιμηθεί η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νείλου Μυροβλύτου με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Το Σάββατο 08/05 στις 18:30 θα ψαλούν ο  Μέγας πανηγυρικός εσπερινός και τα εγκώμια στον Όσιο Νείλο. Την Κυριακή  09/05 το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια θα τελεσθεί η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού. Στις 18:00 θα ψαλεί η Παράκληση του Αγίου.

Τη Δευτέρα 10/05 στις 18:00 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Νείλου.

…………………………………………………………………………………………

Πανηγυρίζει την Κυριακή 09/05 ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου-Χαϊδαρίου και θα τελεσθούν οι Ιερές Ακολουθίες το Σάββατο 08/05  το απόγευμα και την Κυριακή 09/05 το πρωί. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου.

………………………………………………………………………………………….

Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων, πανηγυρίζει την Τρίτη  11/05 το φερώνυμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Την Δευτέρα 10/05 στις 18:30 θα ψαλεί  πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Την Τρίτη 11/05 το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. …………………………………………………………………………………………

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς κάθε Τρίτη στις 11:00 θα ψάλλεται η Παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

…………………………………………………………………………………………

Η μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται αμείωτη και τούτες τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής καθώς οι ανάγκες των εμπερίστατων αδελφών μας συνεχώς αυξάνονται. Η «Πειραϊκή Εκκλησία» στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τους εξαρτημένους από ουσίες νέους. Στήριξε κι εσύ την μεγάλη φιλανθρωπική δράση της Πειραϊκής Εκκλησίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. «Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν».

Κι ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτήν την προσπάθεια, δεν περισσεύει κανείς.

Ως αντίδωρο της πολύτιμης προσφοράς και αλληλεγγύης, σε όσους ενισχύουν την προσπάθειά μας, θα αποσταλεί ως Ευλογία μια εικόνα που αναπαριστά σκηνές  από την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Απόκρεω.

Για περισσότερες πληροφορίες  καλέστε στο 2104118640. Επισκεφθείτε, επίσης, την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς  imp.gr και συγκεκριμένα την ενότητα «Βοήθησε κι εσύ».

Αριθμός Λογαριασμού:  191/29600870

I-BAN:   GR 1601101910000019129600870

Swift Code: ETHNGRAA

Τράπεζα: Εθνική

………………………………………………………………………………………….

Οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», από τις ιστορικότερες στη χώρα μας, που εκδίδονται και κυκλοφορούν ανελλιπώς εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, φτιάχνουν μια αγκαλιά για τον απόδημο ελληνισμό. Θέλουν να επικοινωνήσουν με όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, απανταχού στον κόσμο, σε τούτους τους ταραγμένους καιρούς, ευελπιστώντας να τους βοηθήσουν να ανοίξουν ένα παράθυρο με την Πατρίδα τους.

Γίνονται ο σύνδεσμος, μεταξύ των αποδήμων και της πατρίδας.

Τώρα που η τεχνολογία προσφέρει άπειρες δυνατότητες η επικοινωνία με τη χώρα τους μπορεί να είναι εφικτή όπου κι αν βρίσκονται. Αυτός είναι και ο λόγος που η Alter Ego Media σκέφτηκε πως θα ήταν χρήσιμη η πρόσβαση σε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα, στη μητέρα πατρίδα.

Έχοντας πια την τεχνολογική δυνατότητα να προσφέρει ηλεκτρονικά τις έντυπες ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδόσεις της και συγκεκριμένα «ΤΑ ΝΕΑ», «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»,  εξασφάλισε μια σημαντική προσφορά.

Και αυτό για να μπορούν να ενημερώνονται οι απανταχού Έλληνες σε πραγματικό χρόνο για όσα συμβαίνουν στην κοινή μας πατρίδα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε άρθρα, γνώμες, αναλύσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ειδικά αφιερώματα, ξεχωριστές εκδόσεις και συνολικά στην πλούσια ύλη των εντύπων.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να λαμβάνουν, για το 2021, ηλεκτρονικά τις μηνιαίες και ετήσιες εκδόσεις μας με έκπτωση 30%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.helioskiosk.gr και να επιλέξετε ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ. Για την αγορά της συνδρομής με έκπτωση 30%, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση syndromes@alteregomedia.org για να λάβουν τον σχετικό κωδικό εκπτωτικού κουπονιού ή με τον τηλεφωνικό αριθμό 2107547000.

«Αποκτήστε τώρα το «ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ» μαζί μόνο με 7€ το μήνα».

……………………………………………………………………………………….

Ασθενής συνάνθρωπός μας  νοσηλεύεται και χρειάζεται επειγόντως αιμοπετάλια. Όποιος μπορεί να βοηθήσει , παρακαλείται ας επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα του Ρ/Σ μας. 2104118640-2104118602.

…………………………………………………………………………………………

Tο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ένα υπερσύγχρονο Μουσικό Ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών με μακρά καλλιτεχνική παιδεία και γνώση, συνεχίζει την λειτουργία του και οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διδάσκονται όλα τα τμήματα κλασσικής, παραδοσιακής, βυζαντινής, λαϊκής  και σύγχρονής μουσικής, Ανώτερα Θεωρητικά, Κλασσικό και Σύγχρονο Τραγούδι, Φωνητική και Ορθοφωνία, Μουσική Προπαιδεία και Μουσικοκινητική από 3-6 ετών με κρουστά όργανα και κουκλοθέατρο και γίνεται προετοιμασία για τα  Μουσικά Σχολεία και Μουσικά Πανεπιστήμια.

Διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές, Μουσικολόγοι και Μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους, μεταξύ αυτών: Γρηγόρης Νταραβάνογλου, Νίκος Αμοργιανός,  Γρηγόρης Ζάρκος Βυζαντινή Μουσική. Γιώργος Αραβίδης και Γιώργος Κόγκος Πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά. Γιώργος Κωνσταντινίδης Κλασσικό Βιολί, Βασίλης Κλουβάτος Παραδοσιακό Βιολί. Παναγιώτης Λάλεζας Παραδοσιακό Τραγούδι. Ηλίας Υφαντίδης Ποντιακή Λύρα. Βούλα Αμιραδάκη και Εύα Μιχελιδάκη Κλασσικό Τραγούδι. Εύη Σιδέρη και Σοφία Τσάκαλου Κλασσικό Πιάνο και Αρμόνιο. Ζανέττα Καλοσκάμη Σύγχρονο Τραγούδι. Νίκος Κουλούρης Σαξόφωνο, Άγγελος Αγκυρανόπουλος και Νίκος Παχάκης Κλασσική Κιθάρα, Διονύσης Αγαλιανός Τρομπέτα, Γιάννης Μηλιώνης Κλαρινέτο, Σπύρος Μοσχονάς Τρομπόνι, Γιάννης Μπόϊκος Τούμπα, Χρυσάνθη Αυλωνίτου Φλάουτο, Βασίλης Πριόβολος Φαγκότο, Αγγελική Πουλημένου Κόρνο, Μάριος Μαυριανός Μπουζούκι Τζουρά, Μπαγλαμά, Ανδρέας Νιάκαρης Drums, Πέτρος Τριανταφυλλόπουλος Μπάσσο.

Γενικός Διευθυντής: Νικόλαος Αμοργιανός

Διευθυντής Σπουδών: Γεώργιος Κόγκος

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο: 213-0257007

Κοινοποιήστε:


Η “Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM” στηρίζεται στην δική σας αγάπη!

Για όσους θέλουν να βοηθήσουν υπάρχει ειδικός λογαριασμός της Ιερά Μητροπόλεως Πειραιώς για το ραδιοφωνικό μας σταθμό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  • Βούλγαρη 48 Πειραιάς
  • 210 4118602 , 210 4118640
  • info [at] peradio [dot] com
  • www.peradio.com