Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ.

 

Ἱερὲς Ἀκολουθίες

Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος συχνὰ παραπονεῖται πὼς δὲν ἔχει τὸ χρόνο μὰ καὶ τὸ κουράγιο γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. Ἔτσι μένει στερημένος ἀπὸ τὸ θεῖο ἔλεος καὶ ἀπὸ τὴν ἄνωθεν παρηγορία. Τὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς καθημερινὲς ἀναμεταδόσεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ὅλους τους πιστοὺς νὰ στρέψουν νοῦ καὶ καρδιὰ προσευχητικὰ πρὸς τὸν οὐρανό. Στὸ ξεκίνημα τῆς ἡμέρας τὸ Μεσονυκτικό, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ θεία Λειτουργία· ἔπειτα οἱ Παρακλήσεις στοὺς Ἁγίους, τοὺς προστάτες καὶ ἐφόρους τοῦ βίου μας· τὸ ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινὸς καὶ τὸ δειλινὸ τὸ Ἀπόδειπνο. Συχνὰ ἀναμεταδίδονται Ἱερὲς Ἀγρυπνίες σὲ ἡμέρες Ἐόρτιες καὶ Πανηγύρεις Ναῶν.

Ὅλος αὐτὸς ὁ πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας παρέχεται ἀφειδῶς πρὸς ὅλους, μὰ ἰδιαίτερα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἡ ἀσθένεια κι ἀνημπόρια δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ὁδηγήσουν τὰ βήματά τους στὸ Ναό.

Ἔχοντας ἐντάξει τοῦτο τὸ πλῆθος τῶν ἀκολουθιῶν στὸ πρόγραμμα τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, φρονοῦμε πὼς οἱ ἀκροατὲς μας μυοῦνται στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γίνονται ἀποδέκτες μίας προσκλήσεως γιὰ προσωπικὴ συμμετοχή. Γι’ αὐτὸ ἐξάλλου ὑπάρχουν καθημερινὰ οἱ Ἐκκλησιαστικὲς ἀνακοινώσεις, οἱ ὁποῖες προτρέπουν τοὺς πιστοὺς στὸ νὰ παραστοῦν σὲ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τόσο στὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὅσο καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς στὸ λεκανοπέδιο Ἀττικῆς.

Λόγος εὐπρέπειας

Τὸ ραδιόφωνο εἶναι ἕνα μέσο ἰδιαίτερα φιλικὸ στὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Παρὰ ὅμως τὴ μεγάλη ἀνταπόκριση ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸν κόσμο, τὰ ἐρτζιανὰ κύματα γέμουν ἀπὸ λόγια ἀσήμαντα καὶ εὐτελῆ. Δὲν εἶναι σπάνιο τὸ φαινόμενο νὰ ἀκούει κανείς σὲ σταθμοὺς «μεγάλους» ἀπρέπειες καὶ ὕβρεις οἱ ὁποῖες δὲν συνάδουν σὲ λόγο δημόσιο.

Ἀπέναντι σὲ τοῦτο τὸ φαινόμενο τὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ἀντιτείνει λόγο εὐπρεπείας καὶ κοσμιότητος. Αὐτὸ ὀφείλεται στὴ βαθιὰ συναίσθηση ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς τοῦ σταθμοῦ μας πὼς ἀπευθύνονται, ὄχι σὲ διαφημιζόμενους πελάτες, ἀλλὰ σὲ εἰκόνες τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Σὲ πρόσωπα ποὺ ἀξίζουν τιμῆς καὶ σεβασμοῦ.

Λόγος Εὐαγγελικὸς καὶ Πατερικός

Ἡ ἐντρύφηση στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καταλαμβάνει μεγάλο μέρος τοῦ προγράμματος τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς καθ’ ἠμᾶς Μητροπόλεως. Τὸ Ὀρθόδοξο φρόνιμα μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο οἰκοδομεῖται σὲ βάσεις στέρεες καὶ ἀνθεκτικές. Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ μεγάλης αὐθαιρεσίας καὶ ἀλλοίωσης τῆς ἀληθείας. Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση παρέχουν τὰ κριτήρια ἐκεῖνα ποὺ καθιστοῦν ἱκανούς τους πιστοὺς νὰ διακρίνουν τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ γνήσιο, ἀπὸ τὸ κίβδηλο καὶ τὸ ψευδές.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας

Τὸ πρόγραμμα τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας εἶναι δομημένο ἐπὶ τὴ βάσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅπου οἱ Ἅγιοι κατέχουν ρόλο ἐξέχοντα, γιατί εἶναι τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ἔκαναν τὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου βίωμα.

Αὐτοὺς τοὺς φίλους του Θεοῦ προβάλλει ὁ σταθμός μας σὲ μία προσπάθεια μιμήσεως τῆς βιωτῆς τους καὶ τοῦ φρονήματός τους. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ συναξαριστῆ στὴν ἀρχὴ τῆς ἡμέρας δίδει ἔμπνευση καὶ κουράγιο στοὺς ἀκροατές, ὥστε μὲ ἦθος μαρτυρικὸ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς δυσκολίες τοῦ δικοῦ τους βίου.

Κοινωνικὰ θέματα

Οἱ σύγχρονες κοινωνίες μαστίζονται ἀπὸ παντοειδῆ προβλήματα, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων πρωτοεμφανίστηκαν στὴν ἐποχή μας. Σύμφωνο συμβίωσης, ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, ἀπόκτηση τῆς γονεϊκῆς ἰδιότητας, μεταμοσχεύσεις, καύση νεκρῶν, ἄλλα καὶ τόσα ἄλλα ποὺ μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινά, ἀξιώνοντας νὰ τὰ ἀποδεχθοῦμε ἀπροϋπόθετα καὶ ἄκριτα.

Στὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὅλα αὐτὰ τὰ κοινωνικὰ ζητήματα ἀντιμετωπίζονται μὲ ὑπευθυνότητα καὶ σύνεση, ἔτσι ὥστε ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ προβληματιστεῖ, ἀνακαλύπτοντας ὅλες τὶς πτυχὲς τῶν θεμάτων καὶ ὄχι μόνο ἐκεῖνες ποὺ προπαγανδίζουν τὴν ἐπιβολή τους στὴν κοινωνία.

Ἐθνικὰ καὶ ἱστορικὰ θέματα

Ἡ φιλοπατρία καὶ ἡ ἱστορικὴ μνήμη στὴν ἐποχὴ μας ἀποτελοῦν μεγάλα ζητούμενα. Δυστυχῶς ὑπάρχει μία συστηματικὴ προσπάθεια ὄχι μόνο νὰ ὑποτιμηθεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ καταγγελθεῖ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἱστορία της.

Σὲ αὐτὴ τὴν ἐκσυγχρονιστικὴ ἀποδόμηση ἡ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ἀντιστέκεται μὲ ὅσες δυνάμεις διαθέτει. Θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας ἐκθέτονται μὲ ἐπιστημονικὴ ἀρτιότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τρόπο προσιτὸ σὲ πάμπολλες ἐκπομπές. Στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους τὸ πρόγραμμα τοῦ σταθμοῦ ἀναδιαμορφώνεται ἔτσι ὥστε νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ διατηρήσουμε ζωντανὴ τὴ συλλογική μας μνήμη, τόσο οἱ μεγαλύτεροι ὅσο καὶ οἱ νεώτεροι.

Ἡ οἰκογένεια

Πυρήνας τῆς κοινωνίας ἀποτελεῖ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. Γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς εἶναι κάτι ἀκόμα σημαντικότερο, εἶναι ἡ κατ’ οἶκον Ἐκκλησία. Σὲ μία ἐποχὴ μπερδεμένη καὶ ἀσύνετη ἡ οἰκογένεια γίνεται ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα θύματα τῆς εὐρύτερης παρακμῆς.

Στὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνίσχυση καὶ ἡ στήριξη τῆς οἰκογένειας ἀποτελοῦν προτεραιότητα. Λόγοι παρηγορητικοὶ ἁγίων προσώπων πρὸς γονεῖς καὶ παιδιά, συμβουλὲς καὶ παροτρύνσεις ἀπὸ πνευματικοὺς καὶ θεολόγους, σκέψεις καὶ πορίσματα παιδαγωγῶν καὶ ψυχολόγων συγκροτοῦν μία ὁλοκληρωμένη προσπάθεια οὐσιαστικῆς συμπαράστασης τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας.

Ἡ Παιδεία

Εἶναι γεγονὸς πὼς ἡ παιδεία στὸ τόπο μας δοκιμάζεται ἀνηλεῶς, ἀφενὸς ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ ἀντιπαιδαγωγικῶν ἀπόψεων καὶ προγραμμάτων, ἀφετέρου ἐξαιτίας ἑνὸς φόβου τῶν μεγαλυτέρων γενεῶν νὰ καθοδηγήσουν καὶ νὰ διαπαιδαγωγήσουν τοὺς νέους. Τὸ ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας σὲ συνεργασία μὲ τὰ Ἐκπαιδευτήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἀντιστέκονται σὲ τοῦτο τὸν κατήφορο, καταθέτοντας μέσα ἀπὸ πολυάριθμες ἐκπομπὲς θέσεις καὶ κρίσεις πάνω στὰ θέματα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, ἀλλὰ καὶ τῆς παιδείας εὐρύτερα, μὲ σκοπὸ νὰ προσφέρουν ἐφόδια καὶ ἐλπίδα στὰ παιδιὰ  καὶ τοὺς γονεῖς τους, στοὺς δασκάλους καὶ στοὺς καθηγητές.

Η “Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM” στηρίζεται στην δική σας αγάπη!

Για όσους θέλουν να βοηθήσουν υπάρχει ειδικός λογαριασμός της Ιερά Μητροπόλεως Πειραιώς για το ραδιοφωνικό μας σταθμό.